ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ

Ανεστραμένη Μόνωση

Η ανεστραμμένη μόνωση είναι ένα είδος μόνωσης-στεγάνωσης που εφαρμόζεται αρκετά στην Ελλάδα.

Η εφαρμογή της λύσης προβλέπει την θερμομονωτική στρώση πάνω από την υγρομονωτική στρώση. Κατά συνέπεια το θερμομονωτικό υλικό επειδή θα έρχεται σε επαφή με το νερό πρέπει να είναι πλήρως αδιάβροχο (κλειστές κυψέλες). Τέτοιο υλικό είναι η εξηλασμένη πολυστερίνη.

Προϋποθέσεις εφαρμογής

 1. Σαν θερμομονωτικό υλικό συνίσταται η χρήση εξηλασμένης πολυστερίνης.
 2. Πρέπει να υπάρχει απαραίτητα στρώση προστασίας για συγκράτηση της θερμομόνωσης και προστασίας της από την υπεριώδη ακτινοβολία.
 3. Πρέπει να αποφεύγονται οι ανωμαλίες στο υπόστρωμα της στεγάνωσης ή αν υπάρχουν πρέπει να εξαλείφονται με τσιμεντοκονία εξομάλυνσης.
 4. Πρέπει να αποφεύγεται η σύμπτωση των ενώσεων των ασφαλτικών μεμβρανών της στεγάνωσης όταν αποτελείται από περισσότερες της μίας μεμβράνες.
 5. Μεταξύ θερμομόνωσης και της στρώσης προστασίας πρέπει να παρεμβάλλεται προστατευτική στρώση για την αποφυγή τραυματισμού της επιδερμίδας του θερμομονωτικού υλικού (για περιορισμό στο ελάχιστο της απορροφητικότητας του υλικού σε νερό). Το υλικό της προστατευτικής στρώσης μπορεί να είναι γεωύφασμα ελάχιστου βάρους 150-200 gr/m².
 6. Kατά τον υπολογισμό του πάχους της θερμομόνωσης, στη μελέτη θερμομόνωσης, θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη η μείωση της θερμομονωτικής ικανότητας του όλου συστήματος λόγω παρουσίας νερού. Η έντονη παρουσία του νερού οφείλεται και στη δυσκολία απορροής των ομβρίων λόγω επαφής θερμομονωτικής και στεγανωτικής στρώσης.

Ο υπολογισμός του πάχους της θερμομόνωσης γίνεται με τον ακόλουθο τύπο:

 

Όπου:

 • e: το πάχος της θερμομόνωσης.
 • 31: o συντελεστής λ της εξηλασμένης πολυστερίνης σε W/mm.°C αντί του 29W/mm.°C που λαμβάνεται όταν δεν υπάρχει παρουσία νερού.
 • k: ο συμβατικός συντελεστής θερμοπερατότητας του δώματος, ίσος με 0,50W/m².°C σύμφωνα με τον κανονισμό θερμομόνωσης.
 • 0,17 : το άθροισμα των επιφανειών θερμικών αντιστάσεων σε m².°C/W.
 • Ro: το άθροισμα των θερμικών αντιστάσεων όλων των στρώσεων κάτω από τη στεγάνωση (πλάκα σκυροδέματος, υλικό ρύσεων) σε m².°C/W.
 • P: η μέση πυκνότητα βροχής σε mm για τους μήνες που λειτουργεί η θέρμανση.

Διαδικασία εργασιών με δύο ασφαλτικές μεμβράνες

 1. Καθαρισμός της επιφάνειας από λάδια και σαθρά υλικά.
 2. Δημιουργία ρύσεων με ελαφρύ υλικό.
 3. Διάστρωση ασφαλτικού διαλύματος (BITUMOL ή ΣΤΕΓΑΝΟΛ) με κατανάλωση 400gr/m². Η εφαρμογή γίνεται με βούρτσα ή ρολλό.
 4. Μερική επικόλληση της πρώτης ασφαλτικής μεμβράνης τύπου EVERGLASS VFF 3kg/m² ή ASPHALDIEN VFF 3kg/m² ή με τη βοήθεια φλόγιστρου εκτός από μία περιμετρική λωρίδα παράλληλη με τα στηθαία του δώματος πλάτους 0,30m όπου επικολλάται πλήρως.
 5. Ολική επικόλληση της δεύτερης ασφαλτικής μεμβράνης τύπου ROOFGUM P FF 4,5 kg/m² ή ASPHALDIEN P FF 4,5 kg/m² πάνω στην πρώτη, σε παράλληλη διάταξη με την πρώτη, ιδανικά η 2η στρώση πρέπει να αρχίζει στο μέσο της 1ης στρώσης.
 6. Οι δύο ασφαλτικές στρώσεις επικολλούνται ολικά στα στηθαία έτσι ώστε ανεξάρτητη λωρίδα κατάλληλου πλάτους να επικολληθεί στα στηθαία και να καλύψει κατά 20cm επικολλούμενη στο δώμα την ήδη υπάρχουσα ασφαλτική μεμβράνη. Οι δύο ασφαλτικές μεμβράνες αν τα στηθαία είναι μικρού ύψους θα τα καλύπτουν αλλιώς θα ανέρχονται μέχρι ύψους 30cm, θα στηρίζονται μηχανικά με λάμα αλουμινίου ή γαλβανισμένης λαμαρίνας και θα σφραγίζεται με μαστίχη (PLAST ROOF).
 7. Tοποθέτηση των πλακών της εξηλασμένης πολυστερίνης.
 8. Διάστρωση στρώσης προστασίας από γεωύφασμα 150-200gr/m² (προαιρετικά).
 9. Διάστρωση στρώσης χαλικιών πάχους 5cm κατ’ ελάχιστον.
 • Φέρουσα πλάκα σκυροδέματος
 • Υλικό ρύσεων
 • Ασφαλτικό διάλυμα
 • 1η ασφαλτικήμεμβράνη:EVERGLASS VFF 3kg/m² ή ASPHALDIEN VFF 3kg/m²
 • 2η ασφαλτική μεμβράνη:ROOFGUM P FF 4,5 kg/m² ή ASPHALDIEN P FF 4,5 kg/m²
 • Θερμομονωτικό υλικό
 • Προστατευτική στρώση από γεωύφασμα.
 • Στρώση χαλικιών
 1. Φέρουσα πλάκα σκυροδέματος
 2. Φράγμα υδρατμών
 3. Θερμομονωτικό υλικό
 4. Ασφαλτικό διάλυμα
 5. Διάτρητο ασφαλτόπανο ή ασφαλτόχαρτο EVERGLASS PERFO FF ή διάφανο ασφαλτόχαρτο Β12
 6. Aσφαλτική μεμβράνη HERMESGUM PF MIN GREY 4,5Kg/m² ή HERMESDIENE PF MIN 4.5 Kg/m²