ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ

Βατού Δώματος

Με τον όρο “βατό δώμα” νοείται εκείνο που επιτρέπει από τον τρόπο κατασκευής του την μετακίνηση σημαντικών φορτίων πάνω σ’ αυτό χωρίς να υπάρχει κίνδυνος βλάβης της στεγάνωσης.

Η βατότητα ενός δώματος εξασφαλίζεται με τη χρήση σκληρού οικοδομικού υλικού σαν τελευταία στρώση. Το σκληρό οικοδομικό υλικό μπορεί να είναι πλάκες πεζοδρομίου, μωσαϊκό, γαρμπιλομωσαϊκό, προστατευτική στρώση οπλισμένου σκυροδέματος πάχους 5cm και αποτελεί τη στρώση προστασίας ή κυκλοφορίας. Η αναγκαιότητα βατού δώματος προκύπτει από τη χρήση του δώματος, τα φορτία που πρόκειται να μετακινηθούν και τη δυνατότητα του φέροντος οργανισμού να δεχθεί αυξημένα φορτία. Το σύστημα μπορεί να αποτελείται από μία ή δύο στεγανωτικές στρώσεις.

Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στην επιλογή η δυσκολία πρόσβασης στη στεγάνωση και εξαιτίας αυτού η μεγάλη αξιοπιστία που πρέπει να προσφέρει ένα τέτοιο στεγανωτικό σύστημα.

Σύστημα στεγάνωσης με δύο στεγανωτικές στρώσεις

Η διάταξη στεγάνωσης βατού δώματος με δύο στεγανωτικές στρώσεις αναφέρεται σε σύνηθες κανονικό δώμα (με κλίση μικρότερη του 5%) στο οποίο υπάρχει τελική στρώση προστασίας ή κυκλοφορίας.

Η διάταξη περιλαμβάνει φράγμα υδρατμών το οποίο αποτελεί φράγμα προστασίας έναντι μετακίνησης των υδρατμών που προέρχονται από το εσωτερικό των χώρων ή από εγκλωβισμένη υγρασία, από μία στρώση προς άλλες στρώσεις και κυρίως προς τη θερμομονωτική στρώση, κάτω από την οποία και τοποθετείται, ιδιαίτερα όταν το υλικό της επηρεάζεται από τους υδρατμούς και μειώνεται η θερμομονωτική του ικανότητα. Στη συνέχεια τοποθετείται το θερμομονωτικό υλικό, η τοποθέτηση του οποίου αποσκοπεί στη μείωση των εναλλαγών θερμότητας μεταξύ του εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.

Πάνω από το θερμομονωτικό υλικό δημιουργείται στρώση κλίσης η οποία χρησιμεύει και ως υπόστρωμα της στεγανωτικής στρώσης. Χρησιμοποιούνται υλικά όπως ελαφροσκυροδέματα ή διογκωμένες κυψελωτές τσιμεντοκονίες όταν το θερμομονωτικό υλικό δεν αντέχει σε συμπίεση ή γαρμπιλοσκυρόδεμα όταν το θερμομονωτικό υλικό αντέχει σε συμπίεση.

 1. Φέρουσα πλάκα σκυροδέματος
 2. Φράγμα υδρατμών
 3. Θερμομονωτικό υλικό
 4. Υλικό ρύσεων
 5. Ασφαλτικό διάλυμα
 6. 1η ασφαλτική μεμβράνη:
 7. 2η ασφαλτική μεμβράνη:
 8. Στρώση από τσιμεντόπλακες

  Παρατήρηση : Συνιστάται η διάστρωση προστατευτικού γεωυφάσματος πριν την τοποθέτηση των τσιμεντόπλακων.

Διαδικασία εργασιών

 1. Καθαρισμός της επιφάνειας από λάδια, σαθρά υλικά κ.λ.π. και εξομάλυνσή της (απόξεση προεξεχόντων σκύρων, γέμισμα με τσιμεντοκονίαμα των μικροκοιλοτήτων).
 2. Δημιουργία φράγματος υδρατμών με χρήση ασφαλτικού γαλακτώματος (ASPHALT COAT ή HERMES COAT) σε δύο στρώσεις με ολική κατανάλωση 1kg/m².
 3. Tοποθέτηση θερμομονωτικής στρώσης από το υλικό που προδιαγράφεται από τη μελέτη.
 4. Δημιουργία ρύσεων.
 5. Διάστρωση ασφαλτικού διαλύματος (BITUMOL ή ΣΤΕΓΑΝΟΛ) , με κατανάλωση 400gr/m². Η εφαρμογή γίνεται με βούρτσα ή ρολό . Μερική επικόλληση της πρώτης ασφαλτικής μεμβράνης τύπου EVERGLASS V FF 3kg/m² 3kg/m² ή ASPHALDIEN V FF 3kg/m² 3kg/m² με τη βοήθεια φλογίστρου, εκτός από μία περιμετρική λωρίδα παράλληλη με τα στηθαία πλάτους 0,30 m όπου επικολλάται πλήρως. Ολική επικόλληση της δεύτερης ασφαλτικής μεμβράνης τύπου ROOFGUM P FF 4kg/m² ή ASPHALDIEN P FF 4kg/m² πάνω στην πρώτη και εν παραλλήλω χωρίς όμως να συμπίπτουν οι ενώσεις της 1ης και 2ης στρώσης. Οι δύο στεγανωτικές στρώσεις θα κολληθούν ολικά στα στηθαία τα οποία εάν είναι μικρού ύψους θα τα καλύπτουν, αλλιώς θα ανέρχονται σε ύψος 30cm, θα στηρίζονται μηχανικά με λάμα αλουμινίου και η οποία θα σφραγιστεί με ασφαλτική μαστίχη (PLAST ROOF).
 6. Διάστρωση προστατευτικής στρώσης με γεωύφασμα βάρους 150-200gr/m² (προαιρετικά).

Στεγανωτικό σύστημα με μια στεγανωτική στρώση

Ισχύουν γενικά τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Στην περίπτωση στεγανωτικού συστήματος με μια στεγανωτική στρώση είναι απαραίτητο η ασφαλτική μεμβράνη να είναι ειδικών προδιαγραφών σε ότι αφορά το μίγμα και τον οπλισμό της.

Επίσης θα πρέπει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας των εργασιών να τοποθετηθεί απαραίτητα και εφ’ όσον η προς στεγάνωση επιφάνεια είναι σημαντική σε έκταση  ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΑΣΦΑΛΤΟΧΑΡΤΟ Β12 ή ασφαλτόπανο EVERGLASS PERFO FF , για τη δημιουργία οδών διαφυγής των υδρατμών, που προέρχονται από το εσωτερικό των χώρων ή από πιθανή εγκλωβισμένη υγρασία.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η ασφαλτική μεμβράνη θα επικολληθεί πλήρως. Η ασφαλτική μεμβράνη προτείνεται να είναι τύπου HERMESGUM P FF 5 Κg/m² ή HERMESDIENE PFF 5 Κg/m².

 1. Φέρουσα πλάκα σκυροδέματος
 2. Φράγμα υδρατμών
 3. Θερμομονωτικό υλικό
 4. Υλικό ρύσεων
 5. Ασφαλτικό διάλυμα
 6. Διάτρητο ασφαλτόχαρτο ή ασφαλτόπανο
 7. Ασφαλτική μεμβράνη : HERMESGUM P5  ή  HERMESDIENE   P5
 8. Στρώση από τσιμεντόπλακες

  Παρατήρηση : Συνιστάται η διάστρωση προστατευτικού γεωυφάσματος πριν την τοποθέτηση των τσιμεντόπλακων.