ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ

Δωμάτων Κήπων

Η κατηγορία αυτή διαφέρει από τους άλλους τύπους δωμάτων διότι χρησιμοποιούνται εκτός από τα υλικά θερμομόνωσης και στεγάνωσης και άλλα υλικά που έχουν επιπτώσεις στη συμπεριφορά του δώματος.

Υλικά διαμόρφωσης στρώσεων 

 1. Στρώση αποστράγγισης με τις διατάξεις απομάκρυνσης νερών που θα καταλήγουν σ’ αυτή. Σαν τέτοια στρώση μπορεί να χρησιμοποιηθεί στρώση χαλικιών πάχους 10cm, με διαστάσεις χαλικιών 20/40mm. Η μορφή των χαλικιών κατά προτίμηση πρέπει να είναι στρογγυλή, είναι δυνατόν όμως να χρησιμοποιηθούν και χαλίκια λατομείου σπαστά με ταυτόχρονη προστασία της στεγανωτικής στρώσης από γεωύφασμα βάρους 200gr/m².
 2. Ειδικά γεωυφάσματα τύπου Qdrain, πάχους 1,5mm
 3. Κηπευτικό χώμα του οποίου η επιλογή θα πρέπει να γίνεται με βάση την καταλληλότητα και την κοκκομετρική σύσταση ώστε να είναι συμβατή με τη λειτουργία του φίλτρου ώστε να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι απόφραξης.
 4. Ασφαλτικές μεμβράνες πολυμερείς οι οποίες πρέπει να συγκεντρώνουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Τη μεγαλύτερη δυνατή αντοχή σε στατική και δυναμική διάτρηση, ιδιότητες που αντιστοιχούν σε ισχυρό πολυεστερικό οπλισμό (ελάχιστες αντοχές σ’ εφελκυσμό 700Ν/5cm κατά μήκος και 700Ν/5cm κατά πλάτος). Την απόλυτη αντοχή σε επιδράσεις χημικές που προέρχονται από τα υγρά των ριζών των φυτών. Η ιδιότητα αυτή επιτυγχάνεται με προσθήκη στο ασφαλτικό μίγμα της μεμβράνης ειδικών χημικών πρόσθετων που το καθιστούν απρόσβλητο από τα υγρά των ριζών. Την αδράνεια στα φυτοφάρμακα και στα λιπάσματα.
 5. Απαιτείται θερμομονωτική στρώση όταν οι κάτω του δώματος χώροι πρέπει να εξασφαλίζονται θερμομονωτικά. Το θερμομονωτικό υλικό πρέπει να έχει την ελάχιστη συμπιεστότητα (μικρότερη του 2% του πάχους). Τέτοια υλικά είναι: H εξηλασμένη ή διογκωμένη πολυστερίνη μεγάλου ειδικού βάρους > 30kg/m³ με ταυτόχρονη στρώση προστασίας από οπλισμένο γαρμπιλοσκυρόδεμα ελάχιστου πάχους 5cm. Ο λιθοβάμβακας υψηλού ειδικού βάρους (μεγαλύτερο από 150kg/m³) όταν εξασφαλίζεται η αποφυγή διαπότισης του από υγρασία κατά τις φάσεις κατασκευής των διαφόρων στρώσεων.
 6. Απαιτείται φράγμα υδρατμών όταν σαν θερμομονωτικό υλικό χρησιμοποιηθεί πετροβάμβακας και οι κάτω του δώματος χώροι έχουν υγρομετρία W/n > 5gr/m³ όπου W οι παραγόμενοι στο χώρο υδρατμοί σε gr/m³/h και n ο ρυθμός ανανέωσης του αέρα σε m³/h.
 7. H στρώση κλίσης κατασκευάζεται υποχρεωτικά από ισχνό σκυρόδεμα ή γαρμπιλοσκυρόδεμα οπλισμένο ή όχι ανάλογα με το πάχος του και εφαρμόζεται απ’ ευθείας στη φέρουσα πλάκα ή την θερμομονωτική στρώση.

Διαδικασία εργασιών με δύο ασφαλτικές μεμβράνες 

 1. Καλός καθαρισμός της επιφάνειας, απαλοιφή των ανωμαλιών του σκυροδέματος και γέμισμα των κοιλοτήτων με τσιμεντοκονία.
 2. Δημιουργία φράγματος υδρατμών με χρήση ασφαλτικού γαλακτώματος (ASPHALT COAT ή HERMES COAT) με κατανάλωση 1kg/m².
 3. Toποθέτηση του θερμομονωτικού υλικού.
 4. Δημιουργία στρώσης κλίσης από ισχνό σκυρόδεμα.
 5. Επάλειψη με ασφαλτικό βερνίκι (BITUMOL ή ΣΤΕΓΑΝΟΛ) με κατανάλωση 400gr/m².
 6. Μερική επικόλληση της πρώτης ασφαλτικής μεμβράνης τύπου        COSMOGUM GARDEN PFF 4,0KG
 7. Ολική επικόλληση της δεύτερης κύριας ειδικής ασφαλτικής μεμβράνης τύπου COSMOGUM GARDEN PFF 4,5KG
 8. Διάστρωση προστατευτικής στρώσης από γεωύφασμα βάρους 200gr/m².
 9. Διάστρωση στρώσης αποστράγγισης από χαλίκια πάχους 10cm.
 10. Διάστρωση φίλτρου (ειδικού γεωυφάσματος).
 11. Διάστρωση κηπευτικού χώματος.
 1. Φέρουσα πλάκα σκυροδέματος
 2. Φράγμα υδρατμών
 3. Θερμομονωτικό υλικό
 4. Υλικό ρύσεων
 5. Ασφαλτικό διάλυμα
 6. Μερική επικόλληση της πρώτης ασφαλτικής μεμβράνης τύπου        COSMOGUM GARDEN PFF 4,0KG
 7. 2η ασφαλτική μεμβράνη: COSMOGUM GARDEN FF 5kg/m²
 8. Προστατευτική στρώση από γεωύφασμα
 9. Στρώση αποστράγγισης
 10. Φίλτρο από ειδικό γεωύφασμα
 11. Κηπευτικό χώμα

Διαδικασία εργασιών με μία ασφαλτική μεμβράνη 

Η διαδικασία είναι η ίδια όπως προηγούμενα, με παράλειψη της εργασίας (6), που αφορά την επικόλληση της 1ης ασφαλτικής μεμβράνης, καθώς επίσης και της διάστρωσης με διάτρητο ασφαλτόπανο ή ασφαλτόχαρτο πριν την τοποθέτηση της μίας ασφαλτικής μεμβράνης τύπου COSMOGUM GARDEN FF 5kg/m².

 1. Φέρουσα πλάκα σκυροδέματος
 2. Φράγμα υδρατμών
 3. Θερμομονωτικό υλικό
 4. Υλικό ρύσεων
 5. Ασφαλτικό διάλυμα
 6. Διάτρητο ασφαλτόχαρτο ή ασφαλτόπανο EVERGLASS PERFO FF
 7. Ασφαλτική μεμβράνη: COSMOGUM GARDEN FF 5kg/m²
 8. Προστατευτική στρώση από γεωύφασμα
 9. Στρώση αποστράγγισης
 10. Φίλτρο από ειδικό γεωύφασμα
 11. Κηπευτικό χώμα