ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ

Ειδικά σημεία Στεγάνωσης

Με τον όρο “βατό δώμα” νοείται εκείνο που επιτρέπει από τον τρόπο κατασκευής του την μετακίνηση σημαντικών φορτίων πάνω σ’ αυτό χωρίς να υπάρχει κίνδυνος βλάβης της στεγάνωσης.

Ειδικά σημεία θεωρούνται εκείνα που περιέχουν ιδιαίτερους κινδύνους αστοχίας και ουσιαστικά αποτελούν τα ασθενή σημεία της στεγάνωσης. Τέτοια σημεία είναι τα εξής:

Στηθαία

Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να δίνεται στη στεγάνωση των στηθαίων ενός δώματος. Οπως διατυπώθηκε ήδη η κύρια στεγανωτική στρώση πρέπει να επικολλάται πλήρως στο δώμα (ή στην πρώτη ασφαλτική μεμβράνη) και να επικαλύπτει τα λούκια ομαλοποίησης από τσιμεντοκονία των κατακόρυφων απολήξεων του δώματος. Λωρίδα της κύριας στεγανωτικής στρώσης επικολλάται πλήρως στο στηθαίο και υπερκαλύπτει την ήδη επικολληθείσα στο δώμα μεμβράνη. Στα στηθαία η ασφαλτική μεμβράνη επικολλάται μέχρι ύψους τουλάχιστον 30cm και στερεώνεται με λάμα αλουμινίου πάχους 1,2mm ή γαλβανισμένης λαμαρίνας πάχους 0,8mm, η οποία στο τέλος της εργασίας σφραγίζεται με ειδική ασφαλτική μαστίχη (PLAST ROOF).

Σε ορισμένες περιπτώσεις είτε επειδή το στηθαίο είναι χαμηλό είτε γιατί κρίνεται αναγκαίο η ασφαλτική μεμβράνη καλύπτει ολόκληρο το στηθαίο και καρφώνεται με λάμα στη στέψη του.

Στεγάνωση στηθαίου με δύο ασφαλτικές μεμβράνες

 • Φέρουσα πλάκα σκυροδέματος
 • Διαμόρφωση γωνιών με λούκια
 • Ασφαλτικό διάλυμα
 • 1η ασφαλτική μεμβράνη
 • 2η ασφαλτική μεμβράνη
 • Λάμα στερέωσης (πάκτωσης)
 • Σφράγισμα με ασφαλτική ή άλλου είδους μαστίχη

Στεγάνωση στηθαίου με μια ασφαλτική μεμβράνη

 • Φέρουσα πλάκα σκυροδέματος
 • Διαμόρφωση γωνιών με λούκια
 • Ασφαλτικό διάλυμα
 • Διάτρητο ασφαλτόχαρτο ή ασφαλτόπανο
 • Ασφαλτική μεμβράνη
 • Λάμα στερέωσης (πάκτωσης)
 • Σφράγισμα με ασφαλτική ή άλλου είδους μαστίχη

Υδρορροές

Οι υδρορροές αποτελούν επίσης ευπαθή σημεία στεγάνωσης στα οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή. Απαιτεί διπλή ασφαλτική μεμβράνη κατά τη στεγάνωση, λεπτομέρειες της τοποθέτησης της οποίας δίνεται σε επισυναπτόμενο σκαρίφημα. Πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε η στάθμη των υδρορροών να βρίσκεται σε κατώτερο επίπεδο, ώστε να αποφεύγεται η συγκέντρωση λιμνάζοντων νερών γύρω από αυτές.

Στεγάνωση υδρορροών με δύο ασφαλτικές μεμβράνες

 1. Φέρουσα πλάκα σκυροδέματος
 2. Υλικό ρύσεων
 3. Ταρατσομόλυβο
 4. Ασφαλτικό διάλυμα
 5. 1η ασφαλτική μεμβράνη
 6. 2η ασφαλτική μεμβράνη

Στεγάνωση υδρορροών με μία ασφαλτική μεμβράνη

 1. Φέρουσα πλάκα σκυροδέματος
 2. Υλικό ρύσεων
 3. Ταρατσομόλυβο
 4. Ασφαλτικό διάλυμα
 5. Aσφαλτική μεμβράνη

Aρμοί διαστολής

Οι αρμοί διαστολής αποτελούν ενός άλλου είδους ευπαθή σημεία που πρέπει να αντιμετωπίζονται ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της στεγάνωσης ενός δώματος. Λόγω της κίνησης των παρειών των αρμών διαστολής, που οφείλεται σε συστολοδιαστολές, είναι απαραίτητο να δίνεται η δυνατότητα στις ασφαλτικές μεμβράνες της στεγανωτικής στρώσης να ανταπεξέλθουν στις κινήσεις αυτές χωρίς να υποστούν ρηγματώσεις. Το πρόβλημα αντιμετωπίζεται με την προσθήκη σωλήνα διαμέτρου σαφώς μεγαλύτερης από το άνοιγμα του αρμού, που εξασφαλίζει τη δυνατότητα εύκολης προσαρμογής της (των) ασφαλτικής μεμβράνης στις κινήσεις του αρμού.

Στεγάνωση αρμών διαστολής με δύο ασφαλτικές μεμβράνες

 1. Φέρουσα πλάκα σκυροδέματος
 2. Υλικό ρύσεων
 3. Ασφαλτικό διάλυμα
 4. Ακόλλητο τμήμα ασφαλτικής μεμβράνης
 5. 1η ασφαλτική μεμβράνη
 6. 2η ασφαλτική μεμβράνη
 7. Σωλήνας

Στεγάνωση αρμών διαστολής με μία ασφαλτική μεμβράνη

 1. Φέρουσα πλάκα σκυροδέματος
 2. Υλικό ρύσεων
 3. Ασφαλτικό διάλυμα
 4. Ακόλλητο τμήμα ασφαλτικής μεμβράνης
 5. Aσφαλτική μεμβράνη
 6. Σωλήνας

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Όλοι οι παραπάνω τρόποι αντιμετώπισης των ειδικών σημείων δεν περιλαμβάνουν δημιουργία ρύσεων, για τον λόγο ότι δείχνουμε την μεθοδολογία τοπικά και όχι σαν σύστημα.