ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ

Επαναστεγάνωση Δώματος

Η επαναστεγάνωση ενός δώματος είναι απαραίτητη όταν διάφορες αιτίες προκαλούν αστοχίες στην προϋπάρχουσα στεγάνωση με αποτέλεσμα την εμφάνιση υγρασίας ή διαρροής νερών στους χώρους κάτω από το δώμα.

Οι συνηθέστερες αιτίες που καθιστούν απαραίτητη την επαναστεγάνωση είναι οι ακόλουθες:

 1. Αστοχία της υφιστάμενης λόγω χαμηλής ποιότητας, κακού σχεδιασμού εφαρμογής, ή λάθους επιλογής υλικού.
 2. Παρέλευση του ορίου ζωής της υπάρχουσας στεγάνωσης.
 3. Γήρανση των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για τη στεγάνωση (ασφαλτικά ή ακρυλικά).
 4. Απώλεια της πλαστικότητας όταν πρόκειται για σύστημα στεγάνωσης με συνθετικές μεμβράνες με αποτέλεσμα τη σκλήρυνση και την κοπή των μεμβρανών.
 5. Κακό επίπεδο εφαρμογής προηγούμενων υγρομονωτικών υλικών.

Ιδανικά προτείνουμε να γίνεται πάντα αφαίρεση της προϋπάρχουσας υγρομονωτικής στρώσης, πριν εφαρμόσουμε το νέο υγρομονωτικό μας υλικό. Εάν υπάρχει ήδη αστοχία, άρα παρατηρείται και η παρουσία νερού κάτω από την υφιστάμενη υγρομόνωση, τότε η απομάκρυνσή της είναι απαίτηση.

Η στεγάνωση που υπάρχει μπορεί να αποτελείται από:

 1. Ασφαλτικής βάσης υλικά (επάλειψη)
 2. Ακρυλικής ή πολυουρεθανικής βάσης υλικά (επάλειψη)
 3. Ασφαλτικές μεμβράνες
 4. Συνθετικές μεμβράνες

Ανάλογα με την υπάρχουσα υγρομόνωση γίνεται και η προετοιμασία της επιφάνειας που πρόκειται να υγρομονωθεί: Στην περίπτωση ασφαλτικού υλικού ή ασφαλτικών μεμβρανών ή και ακρυλικού υλικού γίνεται αποκόλληση των σαθρών σημείων της παλιάς υγρομόνωσης, προσεκτικός καθαρισμός και σκούπισμα της επιφάνειας. Στην περίπτωση που η παλιά υγρομόνωση αποτελείται από πλαστικοποιημένες μεμβράνες πρέπει να γίνει πλήρης αποξήλωση αυτών των μεμβρανών δεδομένου ότι είναι πιθανόν οι μεμβράνες αυτού του είδους να μην συνεργάζονται με τις ασφαλτικές και να προκαλέσουν τη φθορά τους. Στην περίπτωση που η παλιά υγρομόνωση αφορά υγρά επαλειπτικά ακρυλικά ή πολουρεθανικής βάσης και θέλουμε να επαναστεγανώσουμε με άλλου τύπου υγρομονωτκό υλικό, τότε προτείνεται η απομάκρυνση της υφιστάμενης στρώσης.

Δύο ασφαλτικές μεμβράνες

 1. Αποκόλληση των σαθρών σημείων της παλιάς στεγάνωσης ή ολική αποκόλληση αυτής (πλαστικοποιημένες μεμβράνες).
 2. Καλός καθαρισμός και σκούπισμα της προς στεγάνωση επιφάνειας.
 3. Επάλειψη της επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα (BITUMOL ή ΣΤΕΓΑΝΟΛ). Η εφαρμογή γίνεται με βούρτσα ή ρολλό.
 4. Επικόλληση 1ης ασφαλτικής μεμβράνης τύπου EVERGLASS V FF 3kg/m² ή ASPHALDIEN V FF 4kg/m² με τη βοήθεια φλογίστρου. Η πρώτη ασφαλτική μεμβράνη επικολλάται μερικώς πάνω στο υπόστρωμα και καταλήγει 30cm πριν τις κατακόρυφες απολήξεις του δώματος. Η μεμβράνη λόγω της μερικής επικόλλησης λειτουργεί σαν στρώση εξαερισμού.
 5. Επικόλληση της 2ης ασφαλτικής μεμβράνης τύπου ROOFGUM PF MIN GREY 4kg/m² ή ASPHALDIEN PF MIN GREY 4kg/m² με τη βοήθεια φλογίστρου. Η δεύτερη ασφαλτική μεμβράνη επικολλάται πλήρως πάνω στην πρώτη και επικαλύπτει και τα λούκια ομαλοποίησης από τσιμεντοκονία των κατακόρυφων απολήξεων του δώματος. Λωρίδα της 2ης ασφαλτικής μεμβράνης πικολλάται πλήρως στο στηθαίο και υπερκαλύπτει κατά 30cm τουλάχιστον την ήδη επικολληθείσα στο δώμα μεμβράνη.

Στα στηθαία εφ’ όσον υπάρχουν, η ασφαλτική μεμβράνη επικολλάται μέχρι ύψους τουλάχιστον 30cm και στερεώνεται με τη βοήθεια λάμας αλουμινίου πάχους 1,2mm ή γαλβανισμένης λαμαρίνας πάχους 0,8mm, η οποία σφραγίζεται στο τέλος της εργασίας με ειδική ασφαλτική μαστίχη (PLAST ROOF). Σε ορισμένες περιπτώσεις είτε επειδή το στηθαίο είναι χαμηλό είτε γιατί κρίνεται απαραίτητο, η ασφαλτική μεμβράνη καλύπτει ολόκληρο το στηθαίο και καρφώνεται με λάμα στη στέψη του.

 1. Φέρουσα πλάκα σκυροδέματος
 2. Ασφαλτικό διάλυμα
 3. 1η ασφαλτική μεμβράνη:EVERGLASS V FF 3kg/m² ή ASPHALDIEN V FF 4kg/m²
 4. 2η ασφαλτική μεμβράνη:ROOFGUM PF MIN GREY 4kg/m² ή ASPHALDIEN PF MIN GREY 4kg/m²

Μία ασφαλτική μεμβράνη 

 1. Αποκόλληση των σαθρών σημείων της παλιάς στεγάνωσης ή ολική αποκόλληση αυτής (πλαστικοποιημένες μεμβράνες).
 2. Καλός καθαρισμός και σκούπισμα της προς στεγάνωση επιφάνειας.
 3. Επάλειψη της επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα (BITUMOL ή ΣΤΕΓΑΝΟΛ).Η εφαρμογή γίνεται με βούρτσα ή ρολλό.
 4. Διάστρωση διάτρητου ασφαλτοπάνου EVERGLASS PERFO FF 2,0 Κg/m² ή ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΑΣΦΑΛΤΟΧΑΡΤΟ Β12 για δημιουργία διόδων εξαερισμού Η διάστρωση σταματά 40cm πριν τις κατακόρυφες απολήξεις του δώματος.
 5. Επικόλληση της ασφαλτικής μεμβράνης τύπου HERMESGUM PF MIN GREY 4.5 Κg/m² ή HERMESDIENE PF MIN GREY 4.5 Κg/m² με τη βοήθεια φλογίστρου.

Η ασφαλτική μεμβράνη επικολλάται πλήρως πάνω στο ασφαλτόπανο εξαερισμού και επικαλύπτει και τα λούκια ομαλοποίησης από τσιμεντοκονία των κατακόρυφων απολήξεων του δώματος.

 1. Φέρουσα πλάκα σκυροδέματος
 2. Ασφαλτικό διάλυμα
 3. Διάτρητο ασφαλτόχαρτο ή ασφαλτόπανο EVERGLASS PERFO FF 
  2,0 Κg/m² ή ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΑΣΦΑΛΤΟΧΑΡΤΟ Β12
 4. Ασφαλτική μεμβράνη:HERMESGUM PF MIN GREY 4.5 Κg/m² ή HERMESDIENE PF MIN GREY 4.5 Κg/m²