ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ

Μη βατού Δώματος

Η έννοια “μη βατό δώμα” εκφράζει την αδυναμία του δώματος να επιτρέπει βαριά κυκλοφορία επί αυτού, όπως αυτή αναφέρεται στα βατά δώματα.

Δεν αποκλείει όμως την επισκεψιμότητα του δώματος (από τεχνικούς, συντηρητές), η οποία επιτρέπεται αν το δώμα δεν προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί σαν χώρος παραμονής προσώπων ή μεταφορά αντικειμένων ή μηχανημάτων ή κάποιας άλλης χρήσης που προϋποθέτει αντοχή σε μεγάλη καταπόνηση, τότε δεν είναι απαραίτητη η δημιουργία στρώσης προστασίας ή κυκλοφορίας σαν τελευταίας στρώσης του δώματος.

Στην περίπτωση μη βατών δωμάτων πρέπει να εξασφαλίζεται η προστασία της στεγανωτικής στρώσης με τη χρησιμοποίηση σαν τελευταίας ασφαλτικής μεμβράνης που να έχει επιφανειακή προστασία (ορυκτές ψηφίδες ή φύλλο αλουμινίου) ή με χρήση στρώσης χαλικιών. Η προκατασκευσμένη επιφανειακή προστασία έχει σαν στόχο την προστασία του ασφαλτικού μίγματος από την υπεριώδη ακτινοβολία και το όζον της ατμόσφαιρας καθώς και κάθε άλλο παράγοντα που μπορεί να επιταχύνει τη γήρανση της στεγανωτικής στρώσης. Τα τελευταία χρόνια σε μεγάλο ποσοστό προτιμάται επιφανειακή προστασία των ασφαλτικών μεμβρανών με ορυκτές ψηφίδες.

Διαδικασία εργασιών με δύο ασφαλτικές μεμβράνες

 1. Καθαρισμός της επιφάνειας από λάδια, σαθρά υλικά κ.λ.π. και εξομάλυνσή της (απόξεση προεξεχόντων σκύρων, γέμισμα με τσιμεντοκονίαμα των μικροκοιλοτήτων).
 2. Δημιουργία φράγματος υδρατμών με χρήση ασφαλτικού γαλακτώματος (ASPHALT COAT ή HERMES COAT) σε δύο στρώσεις με ολική κατανάλωση 1kg/m².
 3. Tοποθέτηση θερμομονωτικής στρώσης από το υλικό που προδιαγράφεται από τη μελέτη.
 4. Δημιουργία ρύσεων.
 5. Διάστρωση ασφαλτικού διαλύματος (BITUMOL ή ΣΤΕΓΑΝΟΛ) με κατανάλωση 400gr/m². Η εφαρμογή γίνεται με βούρτσα ή ρολλό .
 6. Μερική επικόλληση της πρώτης ασφαλτικής μεμβράνης τύπου ROOFGUM V FF 3Kg/m² ή ASPHALDIEN V FF 3Kg/m² με τη βοήθεια φλογίστρου εκτός από μία περιμετρική λωρίδα παράλληλη με τα στηθαία πλάτους 30cm όπου επικολλάται πλήρως
 7. Ολική επικόλληση της δεύτερης ασφαλτικής μεμβράνης τύπου HERMESGUM PF MIN GREY 4Kg/m2 ή ή HERMESDIENE PF MIN GREY 4Kg/m2 πάνω στην πρώτη και εν παραλλήλω χωρίς όμως να συμπίπτουν οι ενώσεις της 1ης και 2ης στρώσης. Οι δύο στεγανωτικές στρώσεις θα κολληθούν ολικά στα στηθαία και αν είναι μικρού ύψους θα τα καλύπτουν αλλιώς θα ανέρχονται σε ύψος 30cm, θα στηρίζονται μηχανικά με λάμα αλουμινίου η οποία θα σφραγιστεί με ασφαλτική μαστίχη (PLAST ROOF).
 1. Φέρουσα πλάκα σκυροδέματος
 2. Φράγμα υδρατμών
 3. Θερμομονωτικό υλικό
 4. Υλικό ρύσεων
 5. Ασφαλτικό διάλυμα
 6. 1η ασφαλτική μεμβράνη: ROOFGUM V FF 3Kg/m² ή ASPHALDIEN V FF 3Kg/m²
 7. 2η ασφαλτική μεμβράνη: HERMESGUM PF MIN GREY 4Kg/m² ή HERMESDIENE PF MIN GREY 4Kg/m²

Στεγανωτικό σύστημα με μια ασφαλτική μεμβράνη

Η διαδικασία είναι όπως προηγούμενα με παράλειψη της εργασίας (6) που αφορά την επικόλληση της 1ης ασφαλτικής μεμβράνης. Στην περίπτωση στεγανωτικού συστήματος με μια ασφαλτική μεμβράνη είναι απαραίτητο η ασφαλτική μεμβράνη να είναι ειδικών προδιαγραφών σε ότι αφορά το μίγμα και τον οπλισμό της. Επίσης θα πρέπει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας των εργασιών να τοποθετηθεί απαραίτητα και εφ’ όσον η προς στεγάνωση επιφάνεια είναι σημαντική σε έκταση , διάτρητο ασφαλτόχαρτο ή ασφαλτόπανο EVERGLASS PERFO FF ή ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΑΣΦΑΛΤΟΧΑΡΤΟ Β12, για τη δημιουργία οδών διαφυγής των υδρατμών,που προέρχονται από το εσωτερικό των χώρων ή από πιθανή εγκλωβισμένη υγρασία. Πρέπει να σημειωθεί ότι η ασφαλτική μεμβράνη θα επικολληθεί πλήρως και προτείνεται να είναι τύπου HERMESGUM PF MIN GREY 4,5Kg/m² ή HERMESDIENE PF MIN 4.5 Kg/m².

 1. Φέρουσα πλάκα σκυροδέματος
 2. Φράγμα υδρατμών
 3. Θερμομονωτικό υλικό
 4. Υλικό ρύσεων
 5. Ασφαλτικό διάλυμα
 6. Διάτρητο ασφαλτόπανο ή ασφαλτόχαρτο EVERGLASS PERFO FF
 7. Aσφαλτική μεμβράνη HERMESGUM PF MIN GREY 4,5Kg/m² ή HERMESDIENE PF MIN 4.5 Kg/m²